Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Rate this post
LuatVietnam. vn độc quyền cung ứng bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Nước Ta

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

Số : 32/2018 / TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá năm 2012 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ RỪNG TỰ NHIÊN

Điều 3. Giá rừng tự nhiên

1. Giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (Gtn) được tính bằng tiền cho 01 ha (đồng/ha), bao gồm giá cây đứng (Gcđ) và giá quyền sử dụng rừng (Gsd), công thức tính như sau:
Gtn = Gcđ + Gsd

2. Giá cây đứng ( Gcđ ) là giá trị cây gỗ tại rừng, được tính bằng tiền cho 01 ha ( đồng / ha ) của khu rừng ;3. Giá quyền sử dụng rừng ( Gsd ) là tổng thu nhập được tính bằng tiền cho 01 ha ( đồng / ha ) mà chủ rừng được hưởng từ rừng trong thời hạn được giao rừng, cho thuê rừng .

Điều 4. Định giá cây đứng
Giá cây đứng được xác định dựa vào giá thị trường và thực hiện như sau:

1. Thu thập, tổng hợp, xác lập tổng trữ lượng gỗ và trữ lượng gỗ trung bình theo từng nhóm gỗ cho khu rừng cần định giá, gồm có :a ) Trữ lượng gồ : xác lập tổng trữ lượng, trữ lượng từng nhóm gỗ cho 01 ha ;b ) Nhóm gỗ : xác lập theo lao lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .2. Xác định giá bán gỗ tròn tại bãi giao ( bãi giao là nơi dự kiến tập trung gỗ có điều kiện kèm theo giao thông vận tải thuận tiện để luân chuyển gỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ), gồm có :a ) Thu thập, tổng hợp thông tin giá bán gỗ tròn trên địa phận gần với khu rừng định giá ; thông tin về đấu giá gỗ ; những pháp luật về giá gỗ tròn để tính thuế tài nguyên ;b ) Thu thập, tổng hợp thông tin tại những khu rừng có khai thác và phỏng vấn những bên tương quan ;c ) Xác định giá bán gỗ tròn theo nhóm gỗ ;d ) Trường hợp không xác lập được giá gỗ tròn tại bãi giao, thì vận dụng giá gỗ tròn ở địa phận lân cận có đặc thù và điều kiện kèm theo tương tự .3. Xác định những ngân sách tương quan đến khai thác, vận xuất, luân chuyển gỗ từ rừng đến bãi giao, thuế tài nguyên và những ngân sách khác, gồm có :a ) Thu thập, tổng hợp thông tin về định mức cho hoạt động giải trí khai thác rừng ;b ) Thu thập tài liệu, hồ sơ đo lường và thống kê ngân sách khai thác rừng ở thời gian gần nhất ; những lao lý về thuế tài nguyên, phí và những thông tin tương quan khác ;c ) Thu thập thông tin, phỏng vấn những bên tương quan về ngân sách khai thác, vận xuất, luân chuyển tới bãi giao và những ngân sách hài hòa và hợp lý khác ;d ) Xác định ngân sách khai thác, vận xuất, luân chuyển đến bãi giao ( tính trung bình cho 01 m3 gỗ tròn ). Trường hợp không có thông tin về ngân sách khai thác, thì ước tính ngân sách khai thác, vận xuất, luân chuyển ở nơi có khai thác và điều kiện kèm theo tương tự ;đ ) Thu thập, tổng hợp thông tin về thuế tài nguyên phải nộp theo pháp luật .4. Tính giá cây đứng

a) Giá cây đứng (đồng/ha) được tính như sau:
Trong đó:
Mi  là trữ lượng gỗ của nhóm gỗ i tính bằng m3;
Pi  là giá gỗ tròn tại bãi giao sau khi trừ chi phí khai thác, thuế và các chi phí khác của nhóm gỗ i tính bằng đồng cho 01 m3 gỗ tròn;
n  là số lượng nhóm gỗ phân loại (n chạy theo nhóm gỗ, theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

b ) Ví dụ cách tính giá cây đứng tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này .

Điều 5. Định giá quyền sử dụng rừng
Giá quyền sử dụng rừng được xác định dựa trên thu nhập từ rừng trong thời gian quản lý và sử dụng rừng, bao gồm thu nhập từ khai thác lâm sản, dịch vụ môi trường rừng và các lợi ích khác, xác định như sau:

1. Xác định lệch giá trung bình từ khu rừng định giá trong 03 năm liền kề trước thời gian định giá, gồm có :a ) Doanh thu từ lâm sản ( gỗ, lâm sản ngoài gỗ ) ;b ) Doanh thu từ dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;c ) Doanh thu từ hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập ;d ) Doanh thu từ hoạt động giải trí du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ;đ ) Các nguồn thu hợp pháp khác .2. Xác định ngân sách trung bình trong 03 năm liền kề trước thời gian định giá, gồm có :a ) Chi tiêu khai thác chính, khai thác tận thu, tận dụng và những ngân sách khác tương quan tới khai thác ;b ) Ngân sách chi tiêu so với hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, thực tập ;c ) giá thành so với hoạt động giải trí du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ;d ) Chi tiêu trồng, khoanh nuôi triển khai tái sinh, bảo vệ rừng và trùng tu bảo trì khu công trình ship hàng trực tiếp cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ;đ ) Chi dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;

e) Thuế, phí và các chi phí hợp lý khác;
Các chi phí trên được tính theo quy định của Nhà nước; nhân công theo định mức hoặc theo thực tế đã bỏ ra; giá nhân công tính tại thời điểm định giá; các chi phí không có quy định của Nhà nước tính theo giá thực tế tại thị trường địa phương tương ứng với khoảng thời gian trên (theo từng năm).

3. Xác định thời hạn quản trị và sử dụng rừng : số năm còn lại được quản trị và sử dụng rừng được xác lập trên cơ sở hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng .4. Tính giá quyền sử dụng rừng ( đồng / ha )a ) Trường hợp tính cho 1 năm theo công thức sau :

b) Trường hợp tính cho thời gian trên 1 năm theo công thức sau:
Trong đó:
B  là tổng doanh thu bình quân của khu rừng cần định giá (đồng/ha) từ lâm sản (gỗ, lâm sản ngoài gỗ), dịch vụ môi trường rừng, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và các nguồn thu khác tính trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá;
C  là tổng chi phí bình quân (đồng/ha) tính trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá;
t  là thời gian quản lý và sử dụng rừng còn lại tính bằng năm (t chạy từ 1 đến n);
r  là tỷ lệ chiết khấu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhằm xác định giá trị hiện tại của dòng tiền. Tỷ lệ chiết khấu áp dụng là tỷ lệ lãi suất tiền gửi trung bình, được tính như sau:
– Xác định tỷ lệ lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm cao nhất trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá của ngân hàng thương mại trên địa bàn;
– Xác định tỷ lệ lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm thấp nhất trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá của ngân hàng thương mại trên địa bàn;
– Tính tỷ lệ lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 01 năm.

c ) Trường hợp không xác lập đúng mực được thu nhập và ngân sách làm cơ sở định giá rừng, vận dụng mức thu nhập và ngân sách so với khu rừng khác ở địa phận lân cận có đặc thù, điều kiện kèm theo tương tự và có sự kiểm soát và điều chỉnh ( nếu cần ) tùy theo điều kiện kèm theo địa hình và những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau của khu rừng cần định giá .d ) Ví dụ cách tính giá quyền sử dụng rừng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này .

Mục 2. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ RỪNG TRỒNG

Điều 6. Giá rừng trồng

1. Giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng được tính bằng tiền ( đồng / ha ) cho 01 ha rừng trồng mà chủ rừng được hưởng từ rừng trong thời hạn được giao rừng, cho thuê rừng .

2. Giá rừng trồng (Grt) bao gồm tổng chi phí đã đầu tư tạo rừng (CPrt) và thu nhập dự kiến (TNrt) đối với rừng trồng tại thời điểm định giá, được tính như sau:
Grt = CPrt + TNrt

3. Trường hợp rừng mới trồng chưa thành rừng có tương quan đến hoạt động giải trí tịch thu, quy đổi mục tiêu sử dụng đất, giá rừng trồng tối thiểu được xác lập bằng tổng ngân sách đã góp vốn đầu tư tạo rừng ( CPrt ) .

Điều 7. Xác định tổng chi phí đầu tư

1. Tổng chi phí đã đầu tư rừng trồng, được tính như sau:
Trong đó:
CPrt  là tổng chi phí đã đầu tư tạo rừng;
Ci  là chi phí đầu tư tạo rừng trong năm thứ i;
i = 1 (năm bắt đầu đầu tư tạo rừng), 2, 3…. đến năm định giá;
r  được tính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 của Thông tư này;
n  là thời gian tính từ năm bắt đầu đầu tư (năm 1) đến năm định giá.

2. Chi tiêu đã góp vốn đầu tư là tổng hợp hàng loạt ngân sách trực tiếp và ngân sách gián tiếp từ thời gian mở màn trồng rừng đến thời gian định giá :a ) Ngân sách chi tiêu trực tiếp, gồm có : ngân sách tạo rừng, trong đó có ngân sách giống cây, vật tư, nhân công, thiết bị, máy móc, công cụ lao động, ngân sách bảo vệ rừng ( nhân công bảo vệ, trang thiết bị, góp vốn đầu tư những khu công trình ship hàng trực tiếp cho phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật hại rừng ) ;b ) Ngân sách chi tiêu gián tiếp, gồm có : ngân sách quản trị, khảo sát, phong cách thiết kế, giám sát, nghiệm thu sát hoạch, kiểm kê, thuế, phí ; ngân sách phân chia khác về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ;c ) Các ngân sách khác .3. Trường hợp không xác lập được ngân sách góp vốn đầu tư làm cơ sở xác lập giá rừng trồng, vận dụng mức ngân sách so với khu rừng khác ở địa phận lân cận có đặc thù, điều kiện kèm theo tương tự và có sự kiểm soát và điều chỉnh ( nếu cần ) tùy theo điều kiện kèm theo địa hình và những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau của khu rừng cần định giá .4. Ví dụ cách tính ngân sách góp vốn đầu tư tại mục 1 phần II Phụ lục III kèm theo Thông tư này .

Điều 8. Xác định thu nhập dự kiến

1. Thu nhập dự kiến của rừng trồng, được tính như sau:
Trong đó:
B  là tổng doanh thu (đồng) của khu rừng cần định giá từ lâm sản (gỗ, lâm sản ngoài gỗ), dịch vụ môi trường rừng, hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và các nguồn thu khác từ thời điểm định giá cho đến hết chu kỳ kinh doanh rừng trồng. Đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là rừng trồng, tính từ thời điểm định giá cộng thêm 10 năm.
C  là tổng chi phí (đồng) của khu rừng cần định giá tính từ thời điểm định giá cho đến hết chu kỳ kinh doanh rừng trồng;
r  được tính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 của Thông tư này;
t  là thời gian sử dụng rừng còn lại (tính bằng năm) từ năm định giá đến hết thời hạn được giao rừng, cho thuê rừng.

2. Nguồn thu nhập dự kiến của rừng trồng, gồm có :a ) Thu từ lâm sản ( gỗ, lâm sản ngoài gỗ ) ;b ) Thu từ dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;c ) Thu từ hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, thực tập ;d ) Thu từ hoạt động giải trí du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ;đ ) Nguồn thu hợp pháp khác .3. Trường hợp không xác lập được thu nhập dự kiến làm cơ sở xác lập giá rừng trồng vận dụng mức thu nhập của khu rừng khác trên địa phận có đặc thù, điều kiện kèm theo tương tự và có sự kiểm soát và điều chỉnh ( nếu cần ) tùy theo điều kiện kèm theo địa hình và những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau của khu rừng cần định giá .4. Ví dụ cách tính thu nhập dự kiến tại mục 2 phần II Phụ lục III kèm theo Thông tư này .

Điều 9. Trình tự định giá rừng trồng

1. Khảo sát, tích lũy, tổng hợp thông tin về thực trạng rừng, khu công trình, kiến trúc gắn liền với mục tiêu bảo vệ, tăng trưởng rừng tại thời gian định giá .2. Thu thập, tổng hợp số liệu về ngân sách hài hòa và hợp lý đã góp vốn đầu tư tạo rừng tính từ thời gian góp vốn đầu tư đến thời gian định giá .3. Xác định nguồn thu nhập dự kiến của rừng trồng tại thời gian định giá .4. Xác định mức lãi suất vay trung bình tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí kỳ hạn 01 năm tại ngân hàng nhà nước thương mại trên địa phận ở thời gian định giá .5. Xác định những khoản lãi suất vay tương ứng với lãi tiền gửi ngân hàng nhà nước so với khoản ngân sách góp vốn đầu tư trong thời hạn từ thời gian góp vốn đầu tư đến thời gian định giá .6. Xác định giá rừng trồng trên cơ sở những thông tin được tích lũy, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích theo trình tự định giá .

Mục 3. ĐỊNH GIÁ RỪNG

Điều 10. Nguyên tắc định giá rừng
Nguyên tắc định giá rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật Lâm nghiệp.

Điều 11. Định giá rừng tự nhiên

1. Trường hợp cho thuê rừng :a ) Giá cho thuê rừng là giá khởi điểm được tính bằng tiền ( đồng / ha ) trong thời hạn cho thuê rừng ;

b) Giá khởi điểm cho thuê rừng được tính như sau:
Trong đó:
GTtn  là giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên (đồng/ha);
Gsd  là giá quyền sử dụng rừng tính trong 01 năm (đồng/ha);
r  được tính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 5 của Thông tư này;
t  là thời gian cho thuê rừng tính bằng năm (từ 1 đến n năm).

c ) Giá cho thuê rừng được xác lập trải qua đấu giá cho thuê rừng theo pháp luật của pháp lý về đấu giá .2. Trường hợp tịch thu rừng, thanh lý rừng ; xác lập giá trị góp vốn ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước ( chuyển nhượng ủy quyền vốn ) :a ) Giá rừng khi tịch thu rừng, thanh lý rừng được tính bằng giá quyền sử dụng rừng và được xác lập theo pháp luật tại Điều 5 của Thông tư này ;b ) Giá rừng khi góp vốn ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước được tính bằng giá cây đứng ( đồng / ha ) và được xác lập theo lao lý tại Điều 4 của Thông tư này. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ( chuyển nhượng ủy quyền vốn ) nhà nước thực thi theo lao lý của pháp lý .

3. Các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 91 của Luật Lâm nghiệp được xác định như sau:
Trong đó:
Gtn  là giá rừng tự nhiên được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này;
BTtn  là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên;
Dtn  là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng tự nhiên;
Ktn  là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 05 đối với rừng đặc dụng, 04 đối với rừng phòng hộ và 03 đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

4. Thuế, phí và lệ phí tương quan đến rừng :a ) Giá rừng làm cơ sở tính thuế, phí và lệ phí tương quan được tính trên giá quyền sử dụng rừng ;b ) Xác định mức thuế, phí và lệ phí tương quan theo pháp luật của pháp lý về thuế, phí và lệ phí .

Điều 12. Định giá rừng trồng

1. Trường hợp cho thuê rừng :a ) Giá cho thuê rừng ( GTrt ) là giá khởi điểm được tính bằng tiền ( đồng / ha ) trong thời hạn cho thuê rừng ;

b) Giá khởi điểm cho thuê rừng, được tính như sau:
GTrt = TNrt x t
Trong đó:
TNrt  là thu nhập dự kiến trong thời gian cho thuê (đồng/ha) được xác định theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;
t  là thời gian cho thuê rừng tính bằng năm.

c ) Giá cho thuê rừng được xác lập trải qua đấu giá cho thuê rừng theo pháp luật của pháp lý về đấu giá .2. Trường hợp tịch thu rừng, thanh lý rừng ; xác lập giá trị góp vốn ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước ( chuyển nhượng ủy quyền vốn ) :a ) Giá rừng khi tịch thu rừng, thanh lý rừng được tính bằng tổng thu nhập dự kiến trong thời hạn cho thuê và được xác lập theo pháp luật tại Điều 8 của Thông tư này ;b ) Giá rừng khi góp vốn ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước được tính bằng giá rừng trồng ( Grt ), gồm có tổng ngân sách đã góp vốn đầu tư tạo rừng ( CPrt ) được xác lập theo lao lý tại Điều 7 của Thông tư này và thu nhập dự kiến ( TNrt ) xác lập theo lao lý tại Điều 8 của Thông tư này. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ( chuyển nhượng ủy quyền vốn ) nhà nước triển khai theo pháp luật của pháp lý .

3. Các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 91 của Luật Lâm nghiệp được xác định như sau:
BTrt = Grt x Drt x Krt
Trong đó:
BTrt  là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trồng;
Grt  là giá rừng trồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;
Drt  là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng trồng;
Krt  là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường và chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 03 đối với rừng đặc dụng, 02 đối với rừng phòng hộ và 01 đối với rừng sản xuất.

4. Thuế, phí và lệ phí tương quan đến rừng :a ) Giá rừng tính thuế, phí và lệ phí tương quan được tính trên cơ sở xác lập múc thu nhập dự kiến ( TNrt ) ;b ) Xác định mức thuế, phí và lệ phí tương quan theo pháp luật hiện hành của pháp lý về thuế, phí và lệ phí .

Mục 4. KHUNG GIÁ RỪNG

Điều 13. Nguyên tắc và thẩm quyền ban hành khung giá rừng

1. Khung giá rừng được xác lập bằng phương pháp định giá chung so với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo lao lý tại Thông tư này và những lao lý của pháp lý khác có tương quan .2. Căn cứ lao lý của pháp lý về quản trị rừng, định giá rừng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành khung giá cho từng loại rừng trên khoanh vùng phạm vi của tỉnh và kịp thời kiểm soát và điều chỉnh khung giá rừng khi những yếu tố hình thành giá rừng biến hóa .3. Khung giá rừng được xem xét kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp có dịch chuyển tăng hoặc giảm trên 20 % so với giá lao lý hiện hành liên tục trong thời hạn sáu ( 06 ) tháng trở lên .

Điều 14. Cách xác định khung giá rừng

1. Khung giá rừng quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho những loại rừng, làm địa thế căn cứ thiết kế xây dựng bảng giá những loại rừng trên từng địa phận đơn cử .2. Giá tối thiểu và giá tối đa so với rừng tự nhiên được xác lập như sau :a ) Giá tối thiểu so với rừng tự nhiên được xác lập dựa trên giá cây đứng và giá quyền sử dụng rừng tối thiểu. Giá cây đứng tối thiểu được xác lập dựa trên giá bán gỗ tròn tối thiểu của những nhóm gỗ do Nhà nước lao lý trong tính thuế tài nguyên. Giá quyền sử dụng rừng tối thiểu được tính dựa trên thu nhập tối thiểu thu được từ khu rừng ;b ) Giá tối đa so với rừng tự nhiên được xác lập dựa trên giá cây đứng và giá quyền sử dụng rừng tối đa. Giá cây đứng tối đa được xác lập dựa trên giá bán gỗ tròn tối đa của những nhóm gỗ do Nhà nước pháp luật trong tính thuế tài nguyên ( hoặc theo thị trường trong trường hợp đơn cử ). Giá quyền sử dụng rừng tối đa được tính dựa trên thu nhập tối đa thu được từ khu rừng .3. Giá tối thiểu và giá tối đa so với rừng trồng được xác lập như sau :a ) Giá tối thiểu so với rừng trồng được xác lập dựa trên tổng ngân sách đã góp vốn đầu tư tạo rừng tối đa và thu nhập dự kiến tối thiểu từ khu rừng ;b ) Giá tối đa so với rừng trồng được xác lập dựa trên tổng ngân sách đã góp vốn đầu tư tạo rừng tối thiểu và thu nhập dự kiến tối đa từ khu rừng .

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của Tổng cục Lâm nghiệp

1. Tổ chức kiểm tra việc phát hành khung giá rừng, định giá rừng tại những địa phương .3. Tổng hợp, báo cáo giải trình tình hình hình kiến thiết xây dựng khung giá rừng, định giá rừng trên khoanh vùng phạm vi cả nước .

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực thi Thông tư này và phát hành khung giá rừng tại địa phương .2. Tổ chức kiểm tra, giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan đến định giá rừng, phát hành khung giá rừng thuộc thẩm quyền .3. Báo cáo tình hình kiến thiết xây dựng khung giá rừng, định giá rừng tại địa phương .

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 .2. Thông tư liên tịch số 65/2008 / TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Nghị định số 48/2007 / NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của nhà nước về nguyên tắc và chiêu thức xác lập giá những loại rừng hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành .3. Bãi bỏ, , và những nội dung pháp luật về định giá rừng trồng tại Thông tư liên tịch số 17/2015 / TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22 tháng 04 năm năm ngoái của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chiêu thức xác lập giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, thay đổi và tăng trưởng, nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của những công ty nông, lâm nghiệp .4. Trong quy trình thực thi nếu có phát sinh hoặc vướng mắc, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan kịp thời phản ánh về Tổng cục Lâm nghiệp để tổng hợp báo cáo giải trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét. / .

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT
– Công báo Chính phủ;
– Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ NN&PTNT
– Lưu: VP, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

PHỤ LỤC I

VÍ DỤ VỀ CÁCH TÍNH GIÁ CÂY ĐỨNG ĐỐI VỚI RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Yêu cầu: Xác định giá cây đứng của khu rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn có diện tích 36,5 ha.

II. Thực hiện: Trên cơ sở hướng dẫn, tiến hành các bước có kết quả sau:

1. Thu thập thông tin, xác lập trữ lượng gỗ và phân loại gỗ
Dựa trên hiệu quả tổng hợp thông tin và kiểm tra hiện trường, xác lập được trữ lượng gỗ theo nhóm gỗ cho khu rừng định giá như sau :
Bảng 1. Trữ lượng gỗ theo nhóm gỗ
TT
Nhóm gỗ
Trữ lượng gỗ ( m3 / ha )
Tỷ lệ ( % )
Tổng lượng gỗ ( m3 )
1
I
0,0
0,0
0,0
2
II
0,0
0,0
0,0
1
III
7,5
5,0
182,5
2
IV
15,0
10,0
365,0
3
V
37,5
25,0
912,5
4
VI
52,5
35,0
1.277,5
5
VII
37,5
25,0
912,5
6
VIII
0,0
0,0
0,0

Tổng
150,0
100,0
3.650,0
2. Thu thập thông tin, tổng hợp và xác lập giá bán gỗ tròn tại bãi giao .
Giá bán gỗ tròn tại bãi giao dựa trên những thông tin về đấu giá gỗ và hiệu quả tìm hiểu được tổng hợp như sau :
Bảng 2. Ước tính giá cả gỗ tròn tại bãi giao
TT
Nhóm gỗ
Giá gỗ tròn tại bãi giao ( đồng / m3 )
Mức thuế suất thuế tài nguyên ( % )
1
I
6.500.000
35
2
II
4.800.000
30
1
III
3.700.000
20
2
IV
2700.000
18
3
V
1.350.000
12
4
VI
1.300.000
12
5
VII
1.630.000
12
6
VIII
1.200.000
12
3. Tính ngân sách tương quan đến khai thác, vận xuất, luân chuyển gỗ từ rừng đến bãi giao và những ngân sách khác ( như thuế tài nguyên, v.v… )
Kết quả xác lập ngân sách tương quan đến khai thác, vận xuất, luân chuyển tới bãi giao. Thuế tài nguyên được tính dựa trên lao lý tại biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ( tại Bảng 2 ) nhân với giá cả gỗ tròn và khối lượng gỗ từng loại .
Bảng 3. Ước tính ngân sách khai thác, vận xuất, luân chuyển và thuế tài nguyên
TT
Nhóm gỗ
giá thành khai thác, vận xuất, luân chuyển tới bãi giao ( đồng )
Ngân sách chi tiêu thuế tài nguyên ( đồng )
1
I
0
0
2
II
0
0
1
III
73.515.000
135.050.000
2
IV
83.317.000
177.390.000
3
V
133.307.200
147.825.000
4
VI
405.802.800
199.290.000
5
VII
109.782.400
178.485.000
6
VIII
0
0
Tổng chi phí ( đồng )
805.724.400
838.040.000
4. Tính giá cây đứng
Giá cây đứng được tính dựa trên những thông tin về trữ lượng gỗ theo nhóm gỗ ; giá gỗ tròn theo nhóm gỗ ; ngân sách khai thác vận xuất, luân chuyển tới bãi giao và thuế tài nguyên. Kết quả xác lập giá cây đứng như sau ;
Bảng 4. Giá cây đứng của khu rừng định giá
TT
Nhóm gỗ
Tổng lượng gỗ ( m3 )
Giá gỗ tròn tại bãi giao ( đồng / m3 )
Doanh thu ( đồng )
giá thành khai thác ( đồng )
Thuế tài nguyên ( đồng )
Giá cây đứng ( đồng )
1
I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
III
182,5
3.700.000
675.250.000
73.515.000
135.050.000
466.685.000
2
IV
365,0
2.700.000
985.500.000
83.317.000
177.390.000
724.793.000
3

V

912,5
1.350.000
1.231.875.000
133.307.200
147.825.000
950.742.800
4
VI
1.277,5
1.300.000
1.660.750.000
405.802.800
199.290.000
1.055.657.200
5
VII
912,5
1.630.000
1.487.375.000
109.782.400
178.485.000
1,199. 107.600
6
VIII
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tổng
3.650,0

6.040.750.000
805.724.400
838.040.000
4.396.985.600
Như vậy, giá cây đứng trung bình của khu rừng định giá là :
Gcđ = 4.396.985.000 đồng / 36,5 ha = 120.465.359 đồng / ha

PHỤ LỤC II

VÍ DỤ VỀ TÍNH GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo số: 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Yêu cầu: Xác định giá quyền sử dụng rừng của khu rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn có diện tích 36,5 ha.

II. Thực hiện: Trên cơ sở hướng dẫn, tiến hành các bước; có kết quả sau:

1. Xác định lệch giá trung bình từ khu rừng định giá trong 03 năm liền kề trước thời gian định giá. Các nguồn thu từ khu rừng định giá, gồm có : khai thác tận thu, lâm sản ngoài gỗ và tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng. Khu rừng định giá không có nguồn thu từ nghỉ ngơi, vui chơi ; hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học. Tổng hợp những nguồn thu từ khu rừng định giá nêu tại bảng 1 .
Bàng 1. Doanh thu từ lâm sản và dịch vụ môi trường tự nhiên rừng

Đơn vị tính: đồng

TT
Nguồn thu
năm ngoái
năm nay
2017
Trung bình
1
Khai thác tận thu
20.000.000
10.500.000
15.000.000
15.166.667
2
Lâm sản ngoài gỗ
25.000.000
10.000.000
15.500 000
16.833.333
3
Nghỉ dưỡng, vui chơi
0
0
0
0
4
Hoạt động NCKH
0
0
0
0
5
Tiền DVMTR
10.950.000
14.600.000
10.950.000
12.166.667
Thu nhập trung bình năm ( B ) đồng / năm
44.166.667
2. Xác định ngân sách trung bình trong 03 năm liền kề thời gian định giá
Các ngân sách tương quan được xác lập, gồm có : ngân sách cho khai thác tận thu, khai thác lâm sản ngoài gỗ, bảo vệ rừng. Không có những ngân sách tương quan đến nghỉ ngơi, vui chơi ; nghiên cứu và điều tra khoa học. Tổng hợp những loại ngân sách tương quan như sau :
Bảng 2. Chi tiêu tương quan đến lệch giá của khu rừng

Đơn vị tính: đồng

TT
Hạng mục ngân sách
năm ngoái
năm nay
2017
Trung bình
1
Khai thác tận thu
8.500.000
4.500.000
5.000.000
6.000.000
2
Lâm sản ngoài gỗ
7.500.000
5.500.000
4.000.000
5.666.667
3
Quản lý phí
0
0
0
0
5
Bảo vệ rừng
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
6
Duy tu bảo trì hạ tầng lâm sinh
0
0
0
0
7
Thuế, phí
0
0
0
0
giá thành trung bình ( C ) đồng / năm
16.166.667
3. Xác định thu nhập trung bình cho 01 ha :
Thu nhập trung bình năm cho 01 ha rừng là :
Thu nhập trung bình =
44.166.667 đ – 16.166.667 đ
= 767.123
đ
36,5 ha
ha
năm
4. Xác định tỷ suất chiết khấu ( % ) trung bình
Tỷ lệ chiết khấu lấy theo lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm chi phí trung bình kỳ hạn 1 năm xác lập trong 3 năm liền kề là 10 % / năm .
5. Tính giá quyền sử dụng rừng
a ) Giá quyền sử dụng rừng so với khu rừng cần định giá trong 1 năm được tính như sau :
b ) Giá quyền sử dụng rừng trong 20 năm so với khu rừng cần định giá :
c ) Giá quyền sử dụng rừng trong 10 năm so với khu rừng cần định giá :

PHỤ LỤC III

VÍ DỤ VỀ TÍNH GIÁ RỪNG TRỒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Yêu cầu: Xác định giá rừng trồng keo tai tượng 5 năm tuổi trên diện tích 30 ha. Rừng trồng là rừng sản xuất với chu kỳ kinh doanh 10 năm.

II. Thực hiện: Trên cơ sở hướng dẫn, tiến hành các bước thu thập, xác định thông tin có kết quả sau:

1. Xác định tổng ngân sách góp vốn đầu tư đến năm hiện tại ( rừng 5 năm tuổi ) .
Xác định những ngân sách được dựa trên phong cách thiết kế, dự trù trồng rừng và những chứng từ hợp lệ. Kết quả xác lập những ngân sách góp vốn đầu tư trồng rừng từ năm 1 đến thời gian định giá được tổng hợp như sau ( bảng 1 ). Tỷ lệ chiết khấu được xác lập là 12 % .
Bảng 1. Tổng hợp ngân sách góp vốn đầu tư
TT
Hạng mục
giá thành góp vốn đầu tư theo năm ( đồng / ha )
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Tổng
1
giá thành trực tiếp
12.500.000
3.500.000
2.500.000
một triệu
3.000.000
22.500.000
2
Ngân sách chi tiêu chung
1.875.000
525.000
375.000
150.000
450.000
3.375.000
3
Chi tiêu khác
500.000
300.000
0
0
0
800.000
4
Tổng chi phí
14.875.000
4.325.000
2.875.000
1.150.000
3.450.000
26.675.000
5
Tỷ lệ chiết khấu ( % )
12
12
12
12
12

6
giá thành góp vốn đầu tư quy về thời gian định giá
26.214.833
6.805.471
4.039.168
1.442.560
3.864.000
42.366.032
2. Xác định thu nhập dự kiến
Kết quả tìm hiểu thu được như sau :
– Trữ lượng cây đứng hiện tại là 75 m3 / ha ; ước tính trữ lượng gỗ tại năm khai thác ( năm thứ 10 ) là 150 m3 / ha ; lượng gỗ sử dụng cho gỗ xẻ là 60 % và 40 % là cho gỗ dăm ;
– Giá bán gỗ xẻ tại bãi giao là 1.800.000 đồng / m3 và gỗ dăm là 600.000 đồng / m3 ;
– Thu nhập dự kiến chi từ nguồn khai thác gỗ ; không có những nguồn thu nhập khác ;
– giá thành từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 gồm ngân sách bảo vệ rừng ( 300.000 đồng / ha / năm ) ;
– Chi tiêu khai thác, vận xuất, luân chuyển đến bãi giao ước tính là 400.000 đồng / m3 gỗ ;
– Chi tiêu khác ( dụng cụ, vật tư ) ship hàng khai thác là 10.000.000 đồng ;
– Tỷ lệ chiết khấu xác lập là 12 % .
Trên cơ sở những số liệu tìm hiểu, giám sát lệch giá dự kiến, những ngân sách và thu nhập. Kết quả tại bảng 2 .
Bảng 2. Thu nhập dự kiến từ năm thứ 6 đến năm thứ 10
TT
Hạng mục
Dự kiến theo năm ( triệu đồng / ha )
Năm 6
Năm 7
Năm 8
Năm 9
Năm 10
Tổng
A
Doanh thu dự kiến ( B )
0
0
0
0
198,0
198,0
1
Gỗ xẻ ( 60 % )
0
0
0
0
162,0
162,0
2
Gỗ dăm ( 40 % )
0
0
0
0
36,0
36,0
3
Lâm sản ngoài gỗ
0
0
0
0
0
0
4
Thương Mại Dịch Vụ thiên nhiên và môi trường rừng
0
0
0
0
0
0
5
Khác
0
0
0
0
0
0
B
Ngân sách chi tiêu năm thứ 6 đến năm thứ 10 ( C )
0,3
0,3
0,3
0,3
70,3
71,5
1
Bảo vệ rừng
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,5
2
giá thành khai thác, vận xuất luân chuyển đến bãi giao
0
0
0
0
60,0
60,0
3
Các ngân sách khác
0
0
0
0
10,0
10,0
C
Thu nhập thuần ( B-C )
– 0,3
– 0,3
– 0,3
– 0,3
127,7
126,5
Với tỷ suất chiết khấu 12 % thì thu nhập dự kiến quy về thời gian định giá ( năm thứ 5 ) được xác lập như sau :

(triệu đồng/ha)

3. Tính giá rừng trồng
Giá rừng trồng của khu rừng định giá sẽ là :

Grt = CPrt + TNrt = 42,4 + 71,5 = 113,9 triệu đồng/ha

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *