Thảo luận – Cân bằng cây AVL (Code)

Rate this post
Xem bài lý thuyết:

Chuẩn bị

Cấu trúc của một node cây AVL

Một node cần lưu trữ bốn thuộc tính bao gồm:

 • key: Để lưu giá trị của Node.
 • p_left: lưu con trỏ trỏ tới bên trái.
 • p_right: lưu con trỏ trỏ tới bên phải.
 • height: lưu chiều cao của node.

C + + :

struct NODE {
  int key;
  NODE* p_left;
  NODE* p_right;
  int height;
};

Quy ước

Chúng ta nên quy ước một số việc:

 • Tất cả các node lá hoặc node mới chưa thêm vào trong cây có height = 1.
 • Một node bất kì có chiều cao (height) là max(pLeft, pRight) + 1 tức là chiều cao lớn nhất của node bên trái hoặc bên phải và cộng thêm một đơn vị.
 • Một vị trí được cho là mất cân bằng khi height node bên phải và node bên trái chênh lệch nhau từ hai đơn vị trở lên.
 • Khi kiểm tra cây có cân bằng hay không, quy ước: -1 là cây lệch trái, 0 là cây cân bằng, 1 là cây lệch bên phải của node đó.
 • Mỗi khi thêm hoặc xoá phần tử ta cần cập nhật lại chiều cao của cây.
 • Để có thể dễ dàng duyệt, trong phần code mình sẽ sử dụng phép duyệt LRN để duyệt từ cuối cây duyệt lên.

Chia nhỏ vấn đề

Trước khi bắt tay vào làm, chúng ta nên thực hiện bước chia để trị, tức là chia nhỏ vấn đề ra thành các vấn đề con rồi từ từ giải quyết các vấn đề đó trước rồi đến vấn đề cha. Hãy suy nghĩ thật đơn giản, hãy tạo version 1 rồi sau đó tối ưu lại thành version 2, đừng cố làm hoàn hảo ngay lúc đầu, mình học được điều này từ thầy mình và mình thấy việc code nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
image.png

Thường thì lúc viết, mình sẽ suy luận từ trên xuống dưới để tạo ra các hàm, mục đích là để chia nhỏ vấn đề. Nhưng lúc mình code mình sẽ code từ dưới code lên. Tức là mình sẽ viết hàm findMax sau đó viết các hàm xoay cho tới hàm kiểm tra node và cuối cùng là hàm cân bằng cây. Khi viết từng hàm, mình sẽ suy nghĩ hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra và viết như một đứa trẻ, tức là mình không ngồi đánh giá xem liệu dòng code đó có dư thừa hay không? Có hay không thì mặc kệ, việc đó để cho version 2 làm. Và tin mình đi, mình gần như debug khá ít.

Lưu ý:

Trong các hàm này, lúc bạn xoay cây sẽ không có vấn đề, nhưng lúc bạn cập nhật height cho node sẽ xảy ra trường hợp node chỉ có một con trái hoặc phải, dẫn tới node còn lại là null, và bạn cần phải xử lý trường hợp đó trước.

Tham khảo code cân bằng cây AVL

Code của hàm findMaxHeight:

C + + :

int findMaxHeight(NODE* pLeft, NODE* pRight) {
  if (pLeft == nullptr) return pRight->height;
  else if (pRight == nullptr) return pLeft->height;
  return pLeft->height > pRight->height ? pLeft->height : pRight->height;
}

Code trên không cần giải thích quá nhiều, đơn giản nó sẽ kiểm tra hai node con xem thằng nào lớn hơn thì trả về thằng lớn hơn đó.

Code hàm rotateLeftLeft:

C + + :

//Xoay trai

void rotateLeftLeft(NODE* &pRoot) {
  NODE* temp = pRoot->p_left; // giu P1
  pRoot->p_left = pRoot->p_left->p_right; // bán con
  temp->p_right = pRoot; // Xoay
  pRoot = temp;// P1 lên làm cha

  //Cap nhat height. Cần xác định là những node lá sẽ không thay đổi height nên ta chỉ cập nhật các node không phải lá
  NODE* pNow = pRoot->p_right;
  pNow->height = findMaxHeight(pNow->p_left, pNow->p_right) + 1;
  pRoot->height = findMaxHeight(pRoot->p_left, pRoot->p_right) + 1;
}

Vì là hàm xoay cây sẽ thay đổi ngay chính cây truyền vào, nên ở đây mình sẽ dùng tham chiếu. Bạn đừng hỏi là dùng con trỏ là trỏ vào địa chỉ rồi thì dùng tham chiếu để làm gì nha. Vì đơn giản là khi bạn dùng con trỏ nó sẽ sinh ra một con trỏ tạm trỏ vào pRoot ở trên, thì code sẽ sai ở dòng “pRoot = temp” pRoot tạm này sẽ được gán bằng temp chứ không được gán vào cây. Bạn cần lưu ý pRoot lúc này là một node con trỏ ở ngoài chứ không phải con trỏ của cây.

Tới đây, chắc các bạn cũng đã hiểu tại sao truyền tham chiếu rồi, ý đồ của mình nằm ở đây. Bạn để ý vòng tròn màu đỏ, bên trái là con trỏ thuộc cây, bên phải là con trỏ ở ngoài cây. Tới lúc này bạn đọc code ở trên dễ hiểu hơn rồi đấy.

image.png

Sự khác nhau giữa truyền tham chiếu và con trỏ

Code hàm rotateLeftRight:

C + + :

void rotateLeftRight(NODE*& pRoot) {
  NODE* pCur = pRoot->p_left; // pCur giữ vị trí P1 để thực hiện quay trái trước, pCur lúc này đóng vai trò là pRoot của cây con nhỏ pRoot->left
  pRoot->p_left = pCur->p_right;
  pCur->p_right = nullptr;
  pRoot->p_left->p_left = pCur;

  //Cập nhật height cho cây sau khi xoay .
  NODE* pNow = pRoot->p_left;
  NODE* pNow1 = pNow->p_left;
  pNow1->height = findMaxHeight(pNow1->p_left, pNow1->p_right) + 1;
  pNow->height = findMaxHeight(pNow->p_left, pNow->p_right) + 1;

  //Thực hiện xong công việc quay trái, bây giờ thực hiện công việc quay phải
  //Cây hiện tại đã biến thành cây lệch trái bên trái => gọi hàm cũ là xong.
  rotateLeftLeft(pRoot);

}

Bạn hiểu được các phần trên thì phần này không cần giải thích gì nữa vì nó nằm ở phần lý thuyết.

Tương tự cho hai hàm bên phải vì nó đối xứng nhau.

Code hàm isBalanceTree:

C + + :

/*Check Tree is Balance*/
int isBalanceTree(NODE* pRoot) {

  if (pRoot == nullptr || pRoot->p_left == nullptr && pRoot->p_right == nullptr) { // trái phải đều null
    return 0; // can bang
  }
  else if (pRoot->p_left == nullptr ) { // trái null phải không null
    if (pRoot->p_right->height > 1) // lệch nhau 2 đơn vị, vì null thì xem như height bằng 0
      return 1;
    else
      return 0;
  }
  else if (pRoot->p_right == nullptr) { // phải null trái không null
    if (pRoot->p_left->height > 1) // lệch nhau 2 đơn vị, vì null thì xem như height bằng 0
      return -1;
    else
      return 0;
  }

  int check = pRoot->p_right->height - pRoot->p_left->height;
  if (check >= 2) { // lệch nhau 2 đơn vị mà dương
    return 1; // lech phai
  }
  else if (check <= -2) { // lệch nhau 2 đơn vị mà âm
    return -1; // lech trai
  }
  else
    return 0;

}

Đặt tên là isBalanceTree nhưng thật ra nó kiểm tra xem node tại đó có cân bằng hay không thôi. Mà mình thấy là tên không sai, bởi vì node đang xét cân bằng thì cây con ở dưới cũng cân bằng cộng thêm việc mình duyệt cây là duyệt từ dưới lên trên.

Code hàm BalanceTree:

C + + :

//Balance AVL
/*Bool is check succesfull*/

bool BalanceTree(NODE* &pRoot) {
  if (pRoot == nullptr) {
    return 0;
  }

  BalanceTree(pRoot->p_left);
  BalanceTree(pRoot->p_right);

  if (isBalanceTree(pRoot) == -1) { // lech trai
    NODE* p1 = pRoot->p_left;
    int index = p1->p_right->height - p1->p_left->height;
    if (index <= 0) {
      rotateLeftLeft(pRoot);
    }
    else {
      rotateLeftRight(pRoot);
    }
  }
  else if ( isBalanceTree(pRoot) == 1 ) { // lech phai
    NODE* p1 = pRoot->p_right;
    int index = p1->p_right->height - p1->p_left->height;
    if (index >= 0) {
      rotateRightRight(pRoot);
    }
    else {
      rotateRightLeft(pRoot);
    }
  }

}

Các bước phức tạp chủ yếu các hàm trên, hàm này chỉ đơn giản là kiểm tra xem node bị mất cân bằng ở đâu, và mất cân bằng loại gì? trái trái, trái phải, phải phải hay phải trái rồi gọi hàm xoay thôi.

Nãy giờ, mình chỉ đi cân bằng cây, nhưng cây chỉ bị mất cân bằng khi thêm hoặc xoá. Vậy lúc thêm, xoá một giá trị nào đó trong cây, bạn cần cập nhật lại height của tất cả các node.

C + + :

void Insert(NODE*& pRoot, int x) {
  if (pRoot == nullptr) {
    return;
  }

  if (x == pRoot->key) {
    return;
  }

  if (x > pRoot->key) {
    Insert(pRoot->p_right, x);
    if (pRoot->p_right == nullptr) {
      NODE* cur = createNode(x);
      pRoot->p_right = cur;
    }

    if (pRoot->p_left == nullptr) {
      pRoot->height = abs(pRoot->p_right->height) + 1;
    }
    else {
        pRoot->height = findMaxHeight(pRoot->p_left, pRoot->p_right) + 1;
    }

  }
  else {
    Insert(pRoot->p_left, x);

    if (pRoot->p_left == nullptr) {
      NODE* cur = createNode(x);
      pRoot->p_left = cur;
    }

    if (pRoot->p_right == nullptr) {
      pRoot->height = abs(pRoot->p_left->height) + 1;
    }
    else {
      pRoot->height = findMaxHeight(pRoot->p_left, pRoot->p_right) + 1;
    }

  }

}

Hàm Insert này mình chỉ lấy bên hàm Insert của cây bình thường chỉ thêm phần cập nhật lại height của node.

Code hoàn thiện

C + + :

struct NODE {
  int key;
  NODE* p_left;
  NODE* p_right;
  int height;
};

NODE* createNode(int data) {
  NODE* p = new NODE;
  p->key = data;
  p->p_left = nullptr;
  p->p_right = nullptr;
  p->height = 1;
  return p;
}

int findMaxHeight(NODE* pLeft, NODE* pRight) {
  if (pLeft == nullptr) return pRight->height;
  else if (pRight == nullptr) return pLeft->height;
  return pLeft->height > pRight->height ? pLeft->height : pRight->height;
}

/*Check Tree is Balance*/
int isBalanceTree(NODE* pRoot) {
  if (pRoot == nullptr || pRoot->p_left == nullptr && pRoot->p_right == nullptr) { // trái phải đều null
    return 0; // can bang
  }
  else if (pRoot->p_left == nullptr ) { // trái null phải không null
    if (pRoot->p_right->height > 1) // lệch nhau 2 đơn vị, vì null thì xem như bậc bằng 0
      return 1;
    else
      return 0;
  }
  else if (pRoot->p_right == nullptr) { // phải null trái không null
    if (pRoot->p_left->height > 1) // lệch nhau 2 đơn vị, vì null thì xem như bậc bằng 0
      return -1;
    else
      return 0;
  }

  int check = pRoot->p_right->height - pRoot->p_left->height;
  if (check >= 2) { // lệch nhau 2 đơn vị mà dương
    return 1; // lech phai
  }
  else if (check <= -2) { // lệch nhau 2 đơn vị mà âm
    return -1; // lech trai
  }
  else
    return 0;
}

//Xoay trai
void rotateLeftLeft(NODE* &pRoot) {
  NODE* temp = pRoot->p_left; // giu P1
  pRoot->p_left = pRoot->p_left->p_right; // bán con
  temp->p_right = pRoot; // Xoay
  pRoot = temp;// P1 lên làm cha

  //Cap nhat height. Cần xác định là những node lá sẽ không thay đổi height nên ta chỉ cập nhật các node không phải lá
  NODE* pNow = pRoot->p_right;
  pNow->height = findMaxHeight(pNow->p_left, pNow->p_right) + 1;
  pRoot->height = findMaxHeight(pRoot->p_left, pRoot->p_right) + 1;
}

void rotateLeftRight(NODE*& pRoot) {
  NODE* pCur = pRoot->p_left; // pCur giữ vị trí P1 để thực hiện quay trái trước, pCur lúc này đóng vai trò là pRoot của cây con nhỏ pRoot->left
  pRoot->p_left = pCur->p_right;
  pCur->p_right = nullptr;
  pRoot->p_left->p_left = pCur;

  //Cập nhật height cho cây sau khi xoay .
  NODE* pNow = pRoot->p_left;
  NODE* pNow1 = pNow->p_left;
  pNow1->height = findMaxHeight(pNow1->p_left, pNow1->p_right) + 1;
  pNow->height = findMaxHeight(pNow->p_left, pNow->p_right) + 1;


  //Thực hiện xong công việc quay trái, bây giờ thực hiện công việc quay phải
  //Cây hiện tại đã biến thành cây lệch trái bên trái => gọi hàm cũ là xong.

  rotateLeftLeft(pRoot);
}

//Balance AVL
/*Bool is check succesfull*/
bool BalanceTree(NODE* &pRoot) {
  if (pRoot == nullptr) {
    return 0;
  }
  BalanceTree(pRoot->p_left);
  BalanceTree(pRoot->p_right);
  if (isBalanceTree(pRoot) == -1) { // lech trai
    NODE* p1 = pRoot->p_left;
    int index = p1->p_right->height - p1->p_left->height;
    if (index <= 0) {
      rotateLeftLeft(pRoot);
    }
    else {
      rotateLeftRight(pRoot);
    }
  }
  else if ( isBalanceTree(pRoot) == 1 ) { // lech phai
    NODE* p1 = pRoot->p_right;
    int index = p1->p_right->height - p1->p_left->height;
    if (index >= 0) {
      rotateRightRight(pRoot);
    }
    else {
      rotateRightLeft(pRoot);
    }
  }
}

Tổng kết

Mong là bài viết dễ hiểu. Cây AVL là khởi đầu của các loại cây sau này như cây đỏ đen, cây AA các bạn tìm hiểu kỹ và tự code thử trước khi tham khảo bài viết. Mình sử dụng văn nói để dễ truyền đạt và dễ hiểu nên có thể từ ngữ sẽ không chuẩn 100%.

Bạn có thể sử dụng trang web này để kiểm tra bản thân code đúng hay sai.

Giả lập AVL treeCân bằng cây là việc rất thiết yếu để tối ưu việc tìm kiếm và thêm xoá thuận tiện hơn. Để cân bằng cây thì cây AVL là cây thuận tiện cân bằng nhất, những bạn hoàn toàn có thể đọc thêm phần triết lý để hiểu rõ hơn về cách cân bằng cây AVL trước khi khởi đầu code. Xem bài triết lý : https://dolatrees.com/threads/thuat-toan-can-bang-cay-avl.32451/ Một node cần tàng trữ bốn thuộc tính gồm có : Chúng ta nên quy ước một số ít việc : Trước khi bắt tay vào làm, tất cả chúng ta nên thực thi bước chia để trị, tức là chia nhỏ yếu tố ra thành những yếu tố con rồi từ từ xử lý những yếu tố đó trước rồi đến yếu tố cha. Hãy tâm lý thật đơn thuần, hãy tạo version 1 rồi sau đó tối ưu lại thành version 2, đừng cố làm tuyệt đối ngay lúc đầu, mình học được điều này từ thầy mình và mình thấy việc code nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thường thì lúc viết, mình sẽ suy luận từ trên xuống dưới để tạo ra những hàm, mục tiêu là để chia nhỏ yếu tố. Nhưng lúc mình code mình sẽ code từ dưới code lên. Tức là mình sẽ viết hàm findMax sau đó viết những hàm xoay cho tới hàm kiểm tra node và sau cuối là hàm cân bằng cây. Khi viết từng hàm, mình sẽ tâm lý hết toàn bộ những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra và viết như một đứa trẻ, tức là mình không ngồi nhìn nhận xem liệu dòng code đó có dư thừa hay không ? Có hay không thì mặc kệ, việc đó để cho version 2 làm. Và tin mình đi, mình gần như debug khá ít. Trong những hàm này, lúc bạn xoay cây sẽ không có yếu tố, nhưng lúc bạn update height cho node sẽ xảy ra trường hợp node chỉ có một con trái hoặc phải, dẫn tới node còn lại là null, và bạn cần phải giải quyết và xử lý trường hợp đó trước. Code trên không cần lý giải quá nhiều, đơn thuần nó sẽ kiểm tra hai node con xem thằng nào lớn hơn thì trả về thằng lớn hơn đó. Vì là hàm xoay cây sẽ đổi khác ngay chính cây truyền vào, nên ở đây mình sẽ dùng tham chiếu. Bạn đừng hỏi là dùng con trỏ là trỏ vào địa chỉ rồi thì dùng tham chiếu để làm gì nha. Vì đơn thuần là khi bạn dùng con trỏ nó sẽ sinh ra một con trỏ tạm trỏ vào pRoot ở trên, thì code sẽ sai ở dòng " pRoot = temp " pRoot tạm này sẽ được gán bằng temp chứ không được gán vào cây. Bạn cần chú ý quan tâm pRoot lúc này là một node con trỏ ở ngoài chứ không phải con trỏ của cây. Tới đây, chắc những bạn cũng đã hiểu tại sao truyền tham chiếu rồi, ý đồ của mình nằm ở đây. Bạn chú ý vòng tròn màu đỏ, bên trái là con trỏ thuộc cây, bên phải là con trỏ ở ngoài cây. Tới lúc này bạn đọc code ở trên dễ hiểu hơn rồi đấy. Sự khác nhau giữa truyền tham chiếu và con trỏBạn hiểu được những phần trên thì phần này không cần lý giải gì nữa vì nó nằm ở phần triết lý. Tương tự cho hai hàm bên phải vì nó đối xứng nhau. Đặt tên là isBalanceTree nhưng thật ra nó kiểm tra xem node tại đó có cân bằng hay không thôi. Mà mình thấy là tên không sai, do tại node đang xét cân bằng thì cây con ở dưới cũng cân bằng cộng thêm việc mình duyệt cây là duyệt từ dưới lên trên. Các bước phức tạp hầu hết những hàm trên, hàm này chỉ đơn thuần là kiểm tra xem node bị mất cân bằng ở đâu, và mất cân bằng loại gì ? trái trái, trái phải, phải phải hay phải trái rồi gọi hàm xoay thôi. Nãy giờ, mình chỉ đi cân bằng cây, nhưng cây chỉ bị mất cân bằng khi thêm hoặc xoá. Vậy lúc thêm, xoá một giá trị nào đó trong cây, bạn cần update lại height của toàn bộ những node. Hàm Insert này mình chỉ lấy bên hàm Insert của cây thông thường chỉ thêm phần update lại height của node. Mong là bài viết dễ hiểu. Cây AVL là khởi đầu của những loại cây sau này như cây đỏ đen, cây AA những bạn khám phá kỹ và tự code thử trước khi tìm hiểu thêm bài viết. Mình sử dụng văn nói để dễ truyền đạt và dễ hiểu nên hoàn toàn có thể từ ngữ sẽ không chuẩn 100 %. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng website này để kiểm tra bản thân code đúng hay sai .

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *